Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door SEDU Internet, hierna te noemen SEDU Internet.

Bij bezoek aan deze website kan SEDU Internet. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert SEDU Internet uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door SEDU Internet beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

SEDU Internet verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan SEDU Internet heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SEDU Internet of licentiehouder, een bestelling bij SEDU Internet of licentiehouder te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SEDU Internet of licentiehouder.

SEDU Internet gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan SEDU Internet heeft verstrekt. Als u SEDU Internet of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SEDU Internet de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt SEDU Internet de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met SEDU Internet gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan SEDU Internet of licentiehouders uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via support@sedu-internet.com.

.

Om ervoor te zorgen dat de website van SEDU Internet goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt SEDU Internet bezoekgegevens van haar website bij. SEDU Internet gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot support@sedu-internet.com

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop SEDU Internet. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met SEDU Internet. Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Statement

SEDU Internet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


AANVULLENDE PRIVACY STATEMENT VAN DE LICENTIEHOUDER VAN DEZE WEBSITE

Stuntvlaggen, gevestigd aan Veersteeg 2, 4212 LR Spijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stuntvlaggen.nl, Veersteeg 2, 4212 LR Spijk 0183820384
C. Groeneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Stuntvlaggen hij is te bereiken via info@stuntvlaggen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stuntvlaggen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stuntvlaggen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stuntvlaggen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stuntvlaggen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stuntvlaggen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stuntvlaggen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stuntvlaggen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen van 7 jaar om de klant bij herhaling goed van dienst te kunnen zijn. Dit geldt voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens
Personalia                      
Adres
Enzovoort


Delen van persoonsgegevens met derden
Stuntvlaggen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stuntvlaggen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stuntvlaggen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stuntvlaggen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stuntvlaggen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stuntvlaggen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stuntvlaggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stuntvlaggen.nl

© 2017 - 2019 Stuntvlaggen onder licentie van SEDU Internet